Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest City Park Poznań Sp. z o.o. Sp. kom ul. Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań, NIP: 7792497243; adres poczty elektronicznej marketing@citypark.com.pl – zwany dalej „Administratorem”.

2. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: marketing@citypark.com.pl.

3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Administrator traktuje podane dane jako poufne i nie udostępnia ich osobom nieuprawnionym.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

5. Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Stronę internetową.

6. Podanie danych osobowych, co jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach Strony internetowej. Dane kontaktowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego. Dane te nie są przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ UPRAWNIENIA PODMIOTU DANYCH

7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Dodatkowo należy podkreślić, że zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

8. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 13 Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Rozwiązanie Umowy lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rozwiązaniem Umowy lub cofnięciem zgody.

9. Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi:

a) prawo do dostępu do własnych danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.
Podmiot danych ma również prawo do przenoszenia danych.
Podmiot danych ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 17 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: marketing@citypark.com.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

11. Strona internetowa korzysta z plików cookies. NASZ BROWAR Sp. z o.o. jest podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i ma do nich dostęp. Cookies są to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Najczęściej zawierają swój unikalny numer, nazwę strony internetowej, z której pochodzą oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, dostawcy usług internetowych, języka, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryn za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

12. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) opracowywania statystyk, poznania preferencji Użytkownika i zachowań, których to analiza jest anonimowa i służy usprawnieniu funkcjonowania strony.
b) identyfikacji Użytkownika, co umożliwia dopasowanie zawartości strony, a także dzięki zapamiętaniu preferencji Użytkownika, odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam;

Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, dokonując zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w celu zablokowania lub przywrócenia automatycznej obsługi plików cookies, a także uzyskiwania informacji każdorazowo przy ich zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika. W większości przypadków domyślnie ustawiona jest akceptacja zapisu i przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje i możliwości sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

17. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

18. Pliki cookies są stosowane, aby zagwarantować najwyższy standard. Pliki cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców i zaufanych partnerów Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach.

20. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

21. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL),
c) przetwarzanie danych wyłącznie przez osoby upoważnione.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego, RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.